Zpět

Novely zákona

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2694

14 Prosinec 2017

NOVELA ZÁKONA O DPH, ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A ENERGETICKÝCH DANÍCH V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Senát ČR bude projednávat Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého hmotného práva a dalších souvisejících změnách. Předpokládané nabytí účinnosti zákona je 1. leden 2014.
Hlavním cílem změn je promítnutí nových institutů soukromého práva a některých dalších legislativních a právních změn do daňových předpisů. V oblasti nepřímých daní jsou novelou měněny všechny zákony (včetně zákonů o energetických daních), nejrozsáhlejší
úprava se týká zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o spotřebních daních.


Stručný přehled těch nejvýznamnějších změn pro oblast nepřímých daní jsme pro Vás připravili níže.


1. Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH)


V zákoně o DPH dochází především k terminologickým změnám souvisejícím s rekodifikací a dále jsou navrženy i některé související věcné změny.
Hlavní změny spočívají ve vymezení zboží, které je předmětem daně. Tato kategorie zahrnuje nově vedle živých zvířat a částí lidského těla i nemovitosti a nový institut, kterým je právo stavby.
V oblasti nemovitostí (nemovitá věc) dochází tedy v souvislosti s výše uvedeným vymezením a novými pojmy souvisejícími s rekodifikací k následujícím:

 
- převod a přechod nemovitostí je zahrnut pod pojem dodání zboží a zákon jej dál samostatně neupravuje;


- zavádí se nový institut právo stavby, místem plnění při dodání je místo, kde se nachází pozemek tímto právem zatížený. Shodné místo plnění se uplatní také při poskytnutí
služeb vztahujících se k právu stavby;
 

- v novém §4b je vymezena (bytová) jednotka, která vždy bude zahrnovat podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku;


- nově jsou v §56 definovány vyjmenované nemovité věci, jejichž dodání je osvobozeno
od daně. Kromě pozemku, práva stavby a staveb jsou to také podzemní stavby se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě a jednotky;


- dodání (převod) pozemku bude od daně osvobozen pouze v případě, že se jedná o pozemek, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a zároveň na něm nemůže být provedena stavba podle stavebního povolení
nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby. Věcně by osvobození pozemků mělo
odpovídat současné právní úpravě;

- převod jiného pozemku, než výše uvedeného, je zdanitelným plněním – pro osvobození platí
stejný časový test, jako pro ostatní nemovitosti;


- pojem nájem používaný v zákoně o DPH nově zahrnuje také podnájem, pacht a podpacht.


Věcné změny, které bylo nezbytné promítnout do tuzemského zákona o DPH v souvislosti
s rekodifikací, představují tyto instituty:


- svěřenský fond – nový právní institut, který je osobou bez právní subjektivity. Pro účely DPH
je tento fond považován za samostatnou osobu povinnou k dani;
 

- obdobně je za samostatnou právnickou osobu považována pro účely DPH i organizační složka
státu, která je účetní jednotkou;


- dědění – nová koncepce právního nástupnictví v případě úmrtí plátce, kdy daňová povinnost
bude přecházet na dědice dnem rozhodnutí soudu o dědictví a nikoliv smrtí zůstavitele.


Další velká část novelizačních bodů v oblasti zákona o DPH se týká promítnutí terminologických změn vyvolaných rekodifikací. Místo pojmu „podnik“ je zaveden pojem „obchodní závod“, místo pojmu „obchodní společnosti a družstva“ pojem „obchodní korporace“ nebo místo pojmu „sdružení“ je zaváděn pojem „společnost“.


V této souvislosti je třeba upozornit, že vzhledem k plné harmonizaci DPH v rámci EU bude i nadále nutné nově zaváděné pojmy vykládat eurokonformě, aby nedošlo k rozporu s unijním právem.

 

Úprava v oblasti ručení za daň


V návaznosti na odklad vzniku ručení příjemce vpřípadě bezhotovostních plateb na nezveřejněný
bankovní účet poskytovatele zdanitelného plnění (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH a informace Generálního finančního ředitelství posouvající praktickou aplikaci ustanovení až od 1. října 2013) je součástí novely daňových zákonů v souvislosti s novým Občanským zákoníkem též zákonné zúžení ručení v daném případě.


Ručení příjemce by dle návrhu nastalo pouze v případě, kdy výše celkové úplaty za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky dle zákona o omezení plateb v hotovosti, tj. aktuálně při překročení částky 700.000 Kč. Vznik ručení by byl vázán:


1. k celkové výši úplaty a

2. k její aspoň částečné úhradě na nezveřejněný účet, tzn., že ručení nastane i v případě, kdy by část úplaty byla hrazena v hotovosti a pouze část bezhotovostně na nezveřejněný účet.
Tato úprava by měla nabýt účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.
 

2. Novela zákona o spotřebních daních


Shodně jako v oblasti DPH upravuje novela zákona o spotřebních daních v souvislosti s rekodifikací občanského práva ve velké míře terminologické a některé věcné změny. Kromě významných terminologických změn základních pojmů, shodných pro celou oblast nepřímých daní, upravuje novela dále následující skutečnosti:
 

- nově je pro účely spotřebních daní vymezen pojem „společně hospodařící domácnost“,
který nahrazuje doposud používaný termín „domácnost“. Tato úprava nepředstavuje
věcnou změnu, nový Občanský zákoník tento termín samostatně neupravuje. Proto je nové
vymezení shodné se současnou úpravou občanského práva;


- legislativně technickou změnou je snaha o zpřesnění definice pojmů „nepředvídatelná
ztráta nebo znehodnocení“, která je promítnuta v §3 odst. 1 písm. s). U ztrát a
znehodnocení splňujících danou definici nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň

.
Ostatní ztráty nebo znehodnocení, které stojí mimo dané vymezení, mají odlišné daňové
důsledky;
 

- v souladu s rozšířením soukromoprávních zajišťovacích institutů je zaváděna možnost
poskytnout zajištění daně nejenom bankou (tj. bankou, zahraniční bankou, spořitelním a
úvěrním družstvem), ale i jinými subjekty. Na takovouto finanční záruku (bankovní záruka je
její podmnožinou) bude platit shodný režim pro přijetí finanční záruky dle §173 odst. 2
daňového řádu, tj. celní úřad má možnost formou rozhodnutí tuto záruku odmítnout,
dospěje-li k závěru, že takto poskytnutá garance je nedostačující anebo nevyhovující.

 

3. Novela energetických daní


Poslední oblastí nepřímých daní novelizovanou v souvislosti s rekodifikací občanského práva je oblast energetických daní. Tato oblast se týká daně ze zemního plynu, pevných paliv a energie, které jsou obsaženy v části čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.


Kromě terminologických změn souvisejících s Občanským zákoníkem, které jsou shodné s úpravou v oblasti spotřebních daní, je dále v tomto zákoně promítnuta změna stávající koncepce kompetenčních ustanovení. V rámci celé právní úpravy energetických daní dochází tedy k úpravě pojmů „správce daně“ nebo „celní úřad“ tak, aby jednotlivá ustanovení odpovídala procesním režimům, ve kterých jsou jednotlivé dílčí kompetence vykonávány. Shodná úprava byla již provedena v minulých letech při úpravě zákona o spotřebních daních.


Dále je v zákoně promítnuta změna v souvislosti se změnou evropského práva v oblasti klasifikace ekonomických činností (NACE).

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení