Zpět

Správa portfolia cenných papírů

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1661

14 Prosinec 2017

SPRÁVA PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ NEPODLÉHÁ OSVOBOZENÍ OD
DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, judikoval soudní dvůr EU.

Soudní dvůr EU („ESD“) vydal dne 19. července 2012 rozsudek C-44/11 ve věci sporu mezi Deutsche Bank AG a finančním úřadem ve Frankfurtu am Main V-Höchst týkající se posouzení služeb správy portfolia cenných papírů z hlediska daně z přidané hodnoty.
V předmětném sporu služby poskytované Deutsche Bank AG zahrnovaly kombinaci služby analýzy majetku klienta – soukromého investora a dohledu nad tímto majetkem a služby nákupu a prodeje cenných papírů. Deutsche Bank AG samostatně spravovala cenné papíry v souladu se strategií zvolenou klientem bez přijímání předchozích pokynů a s majetkem klienta nakládala jeho jménem a na jeho účet. Za tyto služby klient hradil Deutsche Bank AG roční poplatek. Ve vztahu k výše uvedeným službám ESD došel k následujícím závěrům:


1. Služby správy cenných papírů, které jsou dotčeny v předmětném sporu, nepodléhají osvobození od daně z přidané hodnoty.


2. Místo plnění služby správy cenných papírů je místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání.

 

3. Služby správy cenných papírů v rozsahu poskytovaném Deutsche Bank AG, je nutné
považovat za dvě samostatná dílčí plnění (tj. (i) analýza a dohled nad majetkem klienta a (ii)
prodej a nákup cenných papírů), která jsou však tak těsně spjatá, že objektivně, a pro účely
aplikace DPH, tvoří jediné hospodářské plnění. Český zákon o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) je nicméně v rozporu se závěry ESD uvedenými pod bodem 1. Ustanovení § 54 odst. 1 písm. p) ZDPH osvobozuje od DPH obhospodařování majetku (investičních nástrojů) zákazníka, což je pojem, který je v české praxi obsahovým ekvivalentem služby správy portfolia, která je řešena tímto judikátem. Výše uvedený rozsudek ESD je možné použít i retroaktivně.

 

Diskuse

(3 komentáře)

Oepeilecog awopaxiuw 1. 4. 2019 11:14:39
Iglifizuiderj awemasoa 1. 4. 2019 11:14:36
Apeme ineyienu 1. 4. 2019 11:14:32

Přihlášení