Zpět

Platby v obchodních transakcích

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1512

14 Prosinec 2017

PLATBY V OBCHODNÍCH TRANSAKCÍCH

Dne 23. února 2012 byla v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněna směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, jež má přispět k zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Tato směrnice navazuje například na sdělení z 25. června 2008 nazvané „Zelenou malým a středním podnikům – „Small Business Act“ pro Evropu“. Hlavním cílem této směrnice je urychlit platby v obchodních transakcích, kdy opožděné platby obecně mají negativní dopad na likviditu a komplikují finanční řízení podniků. Směrnice upravuje vztahy týkající se
veškerých plateb jako úhrad za obchodní transakce tj. nejen mezi samotnými podniky, a i mezi podniky a orgány veřejné moci. Nejdůležitější body, které směrnice řeší a kterými se změní některé dosavadní legislativní úpravy v České republice, jsou:

 

Transakce mezi podniky

 

Věřitel má v obchodních transakcích nárok na úrok z prodlení bez nutnosti upomínky, pokud si své zákonné a smluvní povinnosti vůči dlužníkovi splnil a zároveň splatnou částku včas neobdržel.

 

Nárok na úrok z prodlení věřiteli vzniká:


· Ode dne následujícího po dni splatnosti nebo po dni uplynutí lhůty splatnosti uvedené ve smlouvě.
· V situaci, kdy den ani lhůta splatnosti ve smlouvě stanoveny nejsou, vzniká věřiteli nárok na úrok z prodlení po uplynutí jakékoli z těchto lhůt:


o 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument
vyzývající k provedení platby;


o 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud není den doručení
faktury jistý;


o 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud dlužník obdrží fakturu
dříve než zboží nebo služby;

o pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku nebo prohlídku zboží nebo služeb a jestliže
dlužník obdrží fakturu dříve nebo v den, kdy probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů po uvedeném dni (maximální doba trvání přejímky nebo prohlídky nesmí překročit dobu 30 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud nejsou ve smlouvě výslovně domluveny jiné podmínky).

 


Lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě obecně nesmí překročit 60 kalendářních dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny jiné podmínky.

Přihlášení