Zpět

Novela zákona o DPH pro rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 7869

14 Prosinec 2017

Přehled nejdůležitějších informací k rozsáhlému návrhu novely zákona o DPH pro rok 2013, kterou aktuálně Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení. Lze očekávat, že v rámci legislativního procesu dozná text ještě dílčích změn, přesto považujeme za důležité již nyní upozornit na hlavní změny v oblasti DPH, které lze od roku 2013 předpokládat.

Elektronické podávání přiznání

Návrh přináší podstatnou změnu ohledně formy podávání daňových přiznání, kdy je obdobně jako již nyní v případě souhrnných hlášení budou plátci povinni podávat pouze v elektronické podobě.

 

Změny v oblasti fakturace

V návaznosti na účinnost příslušné unijní směrnice připravilo MF nová ustanovení týkající se fakturace. Hlavním smyslem nové směrnice bylo podpořit a zrovnoprávnit elektronické
vystavování faktur. Jednotlivé způsoby vystavování faktur jsou však v návrhu i nadále omezeny na doklad v listinné podobě (papírový) a v elektronické podobě zajištěný zaručeným e-podpisem, uznávanou elektronickou značkou nebo elektronickou výměnou informací. Další způsoby vystavování faktur (otázka např. pdf formátu) upřesní následně Generální finanční ředitelství.

Návrh dále nově vymezuje náležitosti faktur, kdy např. v případě režimu přenesení daňové povinnosti bude na dokladu vždy uváděno „daň odvede zákazník“. Na rozdíl od současného stavu již pak zákazník nebude na dokladu doplňovat výši DPH, toto doplnění provede pouze evidenčně.

Novinkou je rovněž stanovení právního řádu, podle kterého budou subjekty doklady vystavovat (a jehož požadavky na náležitosti tedy dodržovat). Podle tuzemského zákona o DPH budou subjekty se sídlem v ČR vystavovat faktury u plnění s místem plnění v ČR a ve třetí zemi a dále faktury s místem plnění v jiném členském státě EU, pokud z těchto transakcí přiznává DPH zákazník. Naopak pokud plnění bude fakturováno s daní příslušného státu EU, např. při vzdělávacích službách poskytovaných osobám nepovinným k dani mimo ČR, bude český subjekt vystavovat fakturu dle právního řádu daného státu.

 

Vedení evidence pro účely DPH

Návrh ukládá všem plátcům povinnost vést evidenci pro účely DPH a stanoví okruh povinně evidovaných údajů. Tyto mimo jiné zahrnují údaje o dodavateli/zákazníkovi včetně jejich DIČ
a základ daně a daň za každé plnění.

 

Změny v registraci a nové kategorie subjektů

Návrh rovněž zásadním způsobem mění pravidla pro registraci k DPH. V případě nesplnění registrační povinnosti povede toto ke zpětné registraci subjektů, kdy následné pozdní podání
přiznání a zaplacení daně zavdá příslušným sankcím. Drobných podnikatelů se dotkne změna při překročení milionového obratu pro povinnou registraci, kdy se plátcem stanou již od 1. dne druhého měsíce po jeho překročení. Pro neusazené subjekty (bez sídla nebo provozovny v ČR) pak návrh modifikuje podmínky pro dobrovolnou registraci k DPH.

Nově je vymezena kategorie tzv. identifikovaných osob, což jsou osoby, které pouze pořizují zboží z EU, přijímají zdanitelná plnění ze zahraničí, nebo poskytují služby do jiného členského státu EU. Tyto osoby budou disponovat DIČ, budou odvádět daň z přijatých plnění či podávat souhrnná
hlášení, nebudou však mít veškeré povinnosti týkající se běžných plátců. Subjekty, které jsou aktuálně z těchto titulů plátci DPH, tak budou moci požádat o deregistraci s tím, že budou nově registrovány jako identifikované osoby.

 

Zdaňovací období

Návrh posiluje období kalendářního měsíce jako základního zdaňovacího období, přičemž plátci s ročním obratem do 10 miliónů Kč budou muset v případě zájmu výslovně požádat o čtvrtletní období (toto neplatí pro stávající čtvrtletní plátce, kterým bude čtvrtletní zdaňovací období ponecháno bez dalšího).

 


Penzijní a pojišťovací činnosti

V návaznosti na důchodovou reformu návrh zavádí pro nově vzniklé produkty (důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření) osvobození od daně bez nároku na odpočet.

Návrh rovněž zpřesňuje vymezení osvobozených pojišťovacích služeb, přičemž omezuje především aktuálně osvobozované související činnosti. Z těchto souvisejících služeb zůstanou
osvobozeny již pouze činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, naopak činnosti likvidátorů pojistných událostí budou z osvobození vyloučeny.

 

Nová definice provozoven

Nově budou pro účely DPH rozlišovány dva typy provozoven, a to za prvé provozovna, resp. organizační složka zahraničních subjektů pro uskutečňování zdanitelných plnění (a to nejen
pro služby ale i pro dodávky zboží). Pokud začnou zahraniční subjekty prostřednictvím takovéto provozovny uskutečňovat v tuzemsku zdanitelná plnění, stanou se plátci DPH.

Vedle toho bude pro účely místa plnění vymezena provozovna, resp. organizační složka pro účely přijímání služeb. Pokud zahraničnímu subjektu vznikne pouze tato provozovna pro přijetí služeb, je povinen se registrovat jako osoba identifikovaná k dani a nikoliv již jako plátce.

 

Kurz pro přepočet cizí měny

Vedle dosavadního platného kurzu pro přepočet ČNB zavádí návrh možnost využít i směnný kurz ECB, a to opět s výjimkou dovozu, kde se nadále uplatní kurz dle celních předpisů.

 

Převod nemovitostí

Návrh prodlužuje lhůtu pro osvobození nemovitostí (plynoucí od kolaudace nebo započetí prvního užívání) ze stávajících tří na pět let a zároveň umožňuje využít i opci zdanění, tj. plátce se bude moci rozhodnout pro uplatnění daně i po uplynutí této lhůty. Opce zdanění by tedy měla přispět
k odstranění problémů s nárokem na odpočet daně u rekonstrukcí starších staveb a spolu s prodloužením lhůty pro osvobození též i u developerů prodávajících nové byty.

 

Místo plnění u nájmu dopravních prostředků

V souladu s příslušnou unijní směrnicí posouvá návrh místo plnění v případě dlouhodobého pronájmu dopravních prostředků osobám nepovinným k dani do státu, v němž má nájemce sídlo nebo místo pobytu. V praxi pak tato změna povede k nezbytným registracím pronajímatelů ve státech, v nichž mají sídlo či bydliště nájemci. Pokud by však dle tohoto pravidla měl být nájem dopravního prostředku zdaněn ve třetí zemi, avšak k jeho užívání bude docházet v tuzemsku,
bude státem zdanění ČR.

 

Závazné posouzení

S ohledem na stále (alespoň v stávajících právních předpisech) předpokládané sjednocení sazeb DPH by mělo dojít ke zrušení závazného posuzování sazeb DPH. Namísto toho však GFŘ bude na žádost rozhodovat o závazném posouzení pro postup v režimu přenesení daňové povinnosti, bohužel však pouze v případě dodávek odpadů dle § 92c a nikoliv v případě aktuálně problematických stavebních prací.

Přihlášení